جرثقیل سقفی دو پل آویز

سیستم حرکت کالسکه و بالابر بر روی جرثقیل سقفی دو پل رونشین و جرثقیل سقفی دوپل آویز مشابه یکدیگر می باشد و در هر دو کاسکه دوپل بر روی ریلهای تعبیه شده بر روی جرثقیل سقفی دو پل حرکت می کند.

البته یک روش دیگر نیز در اجرای جرثقیل سقفی دو پل آویز وجود دارد که در آن حرکت عرضی نیز به صورت آویز (مشابه جرثقیل تک پل) اما از نوع دو پل می باشد، و تفاوت اصلی در این دو نوع جرثقیل سقفی به حرکت طولی آنها مربوط می شود که در جرثقیل سقفی دو پل رونشین بر روی تیر حمال ریل طولی تعبیه شده و کلگی و چرخها بر روی ریل طولی حرکت می کنند ولی در جرثقیل سقفی دو پل آویز چرخهای حرکت طولی بر روی بال پایین تیرحمال قرار گرفته و بر روی آن حرکت می کند.

جرثقیل سقفی دو پل آویز دارای ویژگیها و مشخصه های فنی زیر می باشد:

پروسه ساخت و مونتاژ در جرثقیل سقفی دو پل آویز دقیق بسیار دقیق می باشد.
جرثقیل سقفی دو پل آویز را می توان تا ظرفیت ۲۰ تن اجرا نمود.
نصب جرثقیل سقفی دو پل آویز بسیار دقیق می باشد.
قابلیت اجرای راهروی تعمیرات نگهداری در جرثقیل سقفی دو پل آویز وجود دارد.
قابلیت نصب کابین در جرثقیل سقفی دو پل آویز وجود دارد.
قابلیت نصب چندین بالابر بر روی یک کالسکه در جرثقیل سقفی دو پل آویز برای فراهم کردن شرایط بهره برداری خاص وجود دارد.
در جرثقیل سقفی دوپل آویز می توان چندین کالسکه . بالابر مستقل بر روی جرثقیل اجرا نمود.
قابلیت نصب بالابر و کالسکه آویز در زیر پل جرثقیل دو پل آویز وجود دارد.
جرثقیل سقفی آویز برای نصب زیر سقفهای کوتاه بسیار مناسب است.
جرثقیل سقفی دو پل آویز معمولا برای ظرفیت کمتر از ۲۰ تن و دهانه کمتر از ۲۰ متر مناسب می باشد.

تماس تلفنی